Kripto goýumlaryňyza “StormGain” gyzyklanmasy - Puluňyza ýyllyk 12% göterim

Kripto goýumlaryňyza “StormGain” gyzyklanmasy - Puluňyza ýyllyk 12% göterim
  • Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
  • Mahabatlandyryş: 12% -e çenli göterim


Puluňyza 12% -e çenli göterim gazanyň

  • “StormGain” gapjyklaryna kripto goýanyňyzda, aktiwleriňizi 12% -e çenli girdeji bilen öwüriň.
  • Kriptoňyza has köp gyzyklanma gazanmak üçin has köp pul goýuň
  • Annualyllyk göterim derejesi wepalylygyňyza baglydyr.
Kripto goýumlaryňyza “StormGain” gyzyklanmasy - Puluňyza ýyllyk 12% göterim

Her ýyl 12% göterimimi nädip gazanyp bilerin?

"Goýum programmaňyza gyzyklanma", "Standard" -dan ýokary wepalylyk programma statusyna ýeten badyňyza işjeňleşýär. Müşderileriň wepalylyk ýagdaýy alýan göterim derejesini kesgitleýär.


Programmanyň dowamlylygy näçe? Bu göterim näçe wagtlap ulanylar?

Göterim programma başlanandan 30 gün soň ulanylýar.


Näçe göterim ulanylýar? Belli bir cryptocurrency-da serişdeleri saklamalymy?

Tölenmeli umumy göterim, söwda bilen baglanyşykly minus gaznalary we günüň ahyrynda hasaplanan bonus gaznalaryndaky ähli hasaplardaky umumy balans esasynda hasaplanýar. Göterimler her gün GMT 21: 00-da hasaplaryň jemi galyndysynda hasaplanýar.


Programma wagtynda statusym ýokarlansa näme bolar?

Interestagdaýyňyz göterim gazanylandan 30 günüň dowamynda üýtgese, ulanylýan göterim derejesi, ýagdaýyňyz üýtgän gününden başlap, programma gutarýança üýtgediler.


Göterim tölegimi haçan alaryn?

Müşderi tarapyndan hasaplanan ähli göterimler, göterimler hasaplanan gününden 30 günüň dowamynda bir tölegde tölenýär. Töleg, müşderileriň USDT hasabynda USDT görnüşinde amala aşyrylýar.

Programmanyň şertleri

2.1 . Göterimler, ilkinji gezek status alan gününde StormGain hasaplarynyň gatnaşyjylarynyň balansyna goşulýar.

2.2. Müşderiniň wepalylyk programmasy ýagdaýy tölenen göterim mukdaryny kesgitleýär. Göterim wepalylyk maksatnamasynyň başlanan senesinden 30 günüň dowamynda hasaplanýar.

2.3. Göterimleri hasaplamak, her gün GMT 21: 00-da hasap balansy esasynda amala aşyrylýar. Tölenmeli göterim mukdary, söwdadaky serişdeleri we ahyrky bonus gaznalaryny hasaba almazdan, ähli hasaplaryň galan galyndysyny ulanyp hasaplanýar.

2.4. Müşderileriň ýagdaýy göterimler 30 günüň dowamynda üýtgese, göterim derejesi programma işiniň galan günlerine görä üýtgediler.

2.5.Soňra berilmeli göterim mukdary USDT-de müşderilere USDT StormGain hasaby geçiriler. Müşderi tarapyndan hasaplanan ähli göterimler, göterimleriň başlan senesinden 30 gün soň bir gezeklik tölenilýär.

2.6 . Göterim 50,000 ABŞ dollaryndan (elli müň) ýokary mukdarda tölenmez. “StormGain” müşderileriniň hasabynyň galyndysy 50,000 ABŞ dollaryndan (elli müň) geçse, göterimler diňe iň ýokary 50,000 ABŞ dollary (elli müň) tölener.

Thank you for rating.