StormGain goýumy we yzyna almak - näçe wagt gerek

StormGain goýumy we yzyna almak - näçe wagt gerek
Söwda platformasyna puluňyzy nädip çykarmaly (goýum we çykarmak). Bu bölümde, elýeterli goýum usullaryna, şeýle hem alynýan töleglere serederin, size näçe wagt gerekdigini görkezer we platformadaky iň pes ýa-da iň ýokary çäkler barada size habar bererin.

Usullar

“StormGain” -däki goýum we çykarmak usullary, kredit / debet kartoçkalaryna pul alyp bilmejekdigiňizden başga, ýöne olar bilen goýup bilersiňiz. “StormGain” -e aşakdaky kriptografik walýutalary goýup we alyp bilersiňiz:

 • Bitcoin (BTC)
 • Ethereum (ETH)
 • Litecoin (LTC)
 • XRP (XRP)
 • Bitcoin Cash (BCH)
 • Tether (USDT)
 • Karz / debet kartlary ( diňe goýumlar )

Goýum goýmak

Bir theanyň hakyky tebigatyna ygrarly bolmak; “StormGain” -e goýmak gaty ýönekeý we ony webde we ykjam programmada edip bilersiňiz. Goýum goýmak üçin:

 1. Hasabyňyza giriň
 2. Goýmak isleýän kriptoňyzy (mysal üçin Bitcoin) ' Gapjyklar ' bölüminden saýlaň
 3. Goýum salgysyny göçüriň ( ýa-da QR kod ulanyň )
 4. Kripto adrese iberiň
StormGain goýumy
StormGain goýumy we yzyna almak - näçe wagt gerek

Alterna-da bolmasa, StormGain -e goýmak üçin kredit / debet kartlaryny ulanyp bilersiňiz , gaýtadan işlemek tölegleri bilen baglanyşykly has köp töleg bar , şonuň üçin Coinbase ýaly başga ýerlerde kripto satyn alyp , soň bolsa bir exchangea ibermegi maslahat berýärin . Şeýle-de bolsa, “StormGain” -e goýmak üçin karz / debet ulanmak isleseňiz, “ Kredit kartoçkasy bilen kripto satyn alyň ” düwmesine basyň we görkezmelere eýeriň .

Feesygym nukdaýnazaryndan, garaşylyşy ýaly, beýleki kripto bir exchangalarynda bolşy ýaly, StormGain-de goýum tölegi ýok.

“StormGain” goýum gollanmasy

Iň az / iň ýokary goýum barmy?

Hawa, “StormGain” -da iň az goýum bar, ol bir exchangeada goýmak üçin ulanýan teňňäňize görä üýtgeýär. Düzgün bolşy ýaly, “StormGain” -iň iň pes goýumy 30-50 dollar töweregi. Bir exchangeada hödürlenýän her bir cryptocurrency tarapyndan iň az goýumlary bolan aşakda bir tablisa goýdum.

Cryptocurrency Min. Goýum
Bitcoin (BTC) 0.005 BTC
Ethereum (ETH) 0.2 ETH
USDT 50 USDT
Litecoin (LTC) 0.55 LTC
Bitcoin Cash (BCH) Miladydan öňki 0.16

Kripto goýumlary üçin StormGain ” -e goýup biljek iň ýokary mukdar ýok , emma karz we debet kartoçkalary üçin iň ýokary 20 000 EUR / 20 000 ABŞ dollary bar .

Goýumlar näçe wagt alýar?

Bu, kripto alyş-çalyşlary barada adamlaryň berýän ýiti soraglaryndan biridir; goýumyň arassalanmagy üçin näçe wagt gerek? Bolma, gorkma, pulumy StormGain hasabyma näçe wagt gerek boljakdygyny görmek üçin synap gördüm.

“StormGain” -däki goýumlar hasabyňyza karz bermek üçin 1-2 sagat töweregi wagt alýar. Goýumyň arassalanmagy üçin näçe wagt sarp edýändigiňize baglydyr.

Synag üçin StormGain - a 50 USDT iberdim we hasabyma girmek üçin 1 sagat 27 minut gerek boldy.

StormGain goýum habarnamasy
StormGain goýumy we yzyna almak - näçe wagt gerek
StormGain hasaby (kredit)
StormGain goýumy we yzyna almak - näçe wagt gerek

Depozit tejribesiniň hemmesi barada aýdanymda, bu çalt we çalt diýip pikir etdim, ýöne puluňyzyň hasabyňyza girýändigini bilmek üçin garaşylýan goýumlar üçin bir tablisa göresim gelýär - bulardan başga, hemmesi boldy gowy!

Kripto goýumlaryna gyzyklanma gazanyň

StormGain, kriptografik walýuta saklaýan maýadarlara we söwdagärlere StormGain gapjyklarynda saklanýan goýumlara göterim töleýär.

100-den 50,000 ABŞ dollary aralygyndaky goýumlara eýe bolmak bilen, StormGain azyndan 30 günüň dowamynda saklanýan goýumlara ýyllyk 10% göterim töleýär.

Göterimler her gün GMT 21: 00-da hasap balansyna esaslanýar. Göterim mukdary hasaplanylýan pursatda paýnamalar usuly bilen goşulýar. Başgaça aýdylanda, ähli hasaplaryň galan galyndysy we ahyrky bonus gaznalary.

StormGain goýumy we yzyna almak - näçe wagt gerek
Goýum göterim derejesi maksatnamasynyň düzgünleri


StormGain-den çekmek

Amatly we çalt çykarmak söwdagäriň kripto alyş-çalyş tejribesini ep-esli ýokarlandyryp biler. Şuny göz öňünde tutup, “StormGain” -den çykmak üçin çümeliň. Bu synda öňem aýdyşym ýaly, bar bolan pul serişdeleri goýum usullary bilen birmeňzeşdir (bank kartoçkalaryna alyp bolmaýar).

“StormGain” -den çykmak üçin, yzyna almak isleýän balansyňyz bilen gapjygyňyza geçiň we “Yza çekmek” düwmesine basyň. Soň bolsa, yzyna almak üçin gerekli salgy salgysyny we ibermek isleýän mukdaryňyzy giriziň. Bu ädimleri ýerine ýetireniňizden soň, yzyna almagyň näçeräk çykdajy etjekdigini görkezýän dinamiki töleg görmeli. Çekiş jikme-jikliklerinden hoşal bolsaňyz, "Yza çek" düwmesine basyň we e-poçta salgyňyzdan çykarylandygyny tassyklaň. Indi etmeli zadyňyz, onuň geçmegine garaşmak.

StormGain-den çykarmak haýyşy
StormGain goýumy we yzyna almak - näçe wagt gerek

Tölegleri yzyna almak

Elbetde, beýleki kripto söwda platformalarynyň köpüsinde bolşy ýaly, bir exchangeanyň serişdesini almak üçin tölegler bar. Eger ýerlikli bolsa, tölemäge garşy däl we StormGain önümçilik standart töleglerini alýar, şonuň üçin ol ýerde hiç hili mesele ýok.

“StormGain” -den çykarmak tölegi (komissiýa) puluň 0,1 göterimidir. Mysal üçin, 1000 ABŞ dollaryny yzyna alsaňyz, gaty gowy hasaplaýan 1 ABŞ dollaryny tölärsiňiz.

Bu dinamiki çykarmak tölegi “ StormGain ” -i täze başlanlar üçin ajaýyp edýär, sebäbi beýleki kripto bir exchangalary ýaly ownuk çykdajylar üçin ýokary çykdajy tölemeli däl, näçe mukdarda bolsa-da, adaty töleg alýar - az ýa - da uly .

Iň az pul mukdary

Indi “StormGain” -den alyp boljak iň az mukdarda puluň nämedigi bilen gyzyklanyp bilersiňiz. Jogap, siziň alýan kriptoňyza bagly. Ine, aktiw boýunça iň az çykdajy mukdary bolan amatly tablisa:

Şaýy pul Min. Yza çekmek
Tether (USDT) 20 USDT
Bitcoin (BTC) 0.0025 BTC
Bitcoin Cash (BCH) Miladydan öňki 0.0888-nji ýyl
Ethereum (ETH) 0.11 ETH
Litecoin (LTC) 0.35 LTC
XRP (XRP) 100.0 XRP

Çekmek näçe wagt alýar?

StormGain ” -den çykarmak tabşyrylandan soň derrew işlenýär. “StormGain” -den haýsy kriptografik puluňyzy aljakdygyňyzy gapjygyňyzdaky arassalamak üçin näçe wagt gerek. Iň çalt, adatça XRP, ondan soň Ethereum we Litecoin. Iň haýal çykarmak usuly Bitcoin. Orta hasap bilen “StormGain” -den çykarmak 1-2 sagat dowam edýär .

Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!